นางอำไพ แก้วสินธุ์
ผู้อำนวยการ
 

 

>>> ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ

>>> รับสมัครนักศักษาระดับ ปวช. สายพณิชยกรรม ( สาขาบัญชี, สาขาการขาย , สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) สนใจ

>>> ประกาศ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ

กำหนดการมอบตัวนักเรียนและการวัดตัวตัดชุดนักเรียน
ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มีนาคม 2557
เอกสารที่ต้องนำมา มีดังนี้

  1. ใบ ปพ.1 (ถ้ามี)
  2. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและบิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและบิดา – มารดา หรือผู้ปกครอง
  4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

( ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
มีข้อสงสัย ติดต่อ
อ.นัตตาภรณ์ โทร. 087-4846703, 075 – 480857
อ.บุญทิพย์  โทร. 089 - 5500029

อ.วิระพงค์ โทร. 080 - 6499915

 

 

?>
กิจกรรมศึกษาดูงานของนักศึกษาวิทยาลับเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
   
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมปลูกต้นไม้

 

 

January 29, 2014 8:32

 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
131/1 หมู่ 8 เทศบาลตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-7548-0857, Email: ccs481286@gmail.com
© Copyright by วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ